Media

  • Định dạng quảng cáo : jpeg/gif, kích thước không quá 150KB
  • Định dạng quảng cáo : HTML5, kích thước không quá 250KB, ít hơn 3 frame hình
  • Xuất hiện trong bài viết trên 3000 kí tự.
  • Định dạng quảng cáo: html5, html5 kèm video, jpg/gif kèm video hoặc nhúng form thông tin
  • Có thể embed youtube video (thời lượng không giới hạn)
  • Định dạng quảng cáo : jpeg/gif/png, kích thước không quá 150KB
  • Định dạng quảng cáo : HTML5, kích thước không quá 250KB, ít hơn 3 frame hình
  • Định dạng quảng cáo : jpeg/gif, kích thước không quá 150KB
  • Định dạng quảng cáo : HTML5, kích thước không quá 250KB, ít hơn 3 frame hình