Mobile Banner

CATFISH
HEADER
MIDDLE

BANNER MOBILE CPD

  • Giá dưới đây là giá của banner theo tuần, banner đươc hiển thị tới 30% lượt đọc của chuyên mục tương ứng. Banner độc quyền nhân với tỷ lệ 2.5. Tất cả banner có thể mua theo ngày, giá 1 ngày bằng 1 / 4.5 giá theo tuần
  • Giá của cột (*) là giá của từng chuyên mục
  • Giá của cột (#) ​là giá của cặp chuyên mục được chọn trong 4 chuyên mục (Phong Cách Sống, Cưới, Sức khỏe và Kinh Doanh)

BANNER MOBILE CPM