Banner CPM 

Và Rich Media 

DESKTOP

Masthead

             Banner size 414x207 (Banner không chèn clip)

Giá: 30,000/CPM

Banner CPM

Giá: 18,000/CPM 

DEMO BANNER CPM

Halfpage 300x600

Medium Rectangle 300x250

MOBILE

Masthead

Giá: 30,000/CPM 

Mobile Header

Giá: 22,500/CPM 

Mobile Middle

Giá: 17,500/CPM 

Mobile Catfish

Giá: 19,500/CPM